Šiandien
Grįžti į pilną sąrašą

Kupiškio kultūros centras

Aprašymas

Dar tarpukario metais Kupiškyje daugiausia kultūrinių renginių vykdavo J. Apšegos (,,Aušros“) salėje. Čia rodyti kino filmai, buvo statomi scenos veikalai, koncertuodavo chorai, vykdavo įvairūs susirinkimai. Salėje tilpdavo iki 3 žmonių. ,,Aušros“ salė visuomeniniams renginiams naudota ir pokariu, čia pasirodydavo vietiniai gastroliuojantys meno kolektyvai.

1948 m. Kupiškio aps. Vykdomojo komiteto pirmininkas Petras Silickas paruošė projektą atstatyti buvusį sinagogos pastatą (iš jo buvo likusios tik sienos) ir pritaikyti kultūros įstaigų poreikiams. Naujieji Kupiškio r. kultūros namai buvusioje Sinagogoje atidaryti 195-7-2. Žiūrovų salėje buvo apie 36 vietų. Tame pačiame pastate vėliau įsikūrė ir muziejus, biblioteka, rajono kultūros skyrius. Rajono miesteliuose ir didesniuose kaimuose tuo metu veikė klubai-skaityklos. Apie 1957-1958 m. jie buvo panaikinti ir vietoje jų kūrėsi kultūros namai. Rajoniniai kultūros namai tapo svarbiu miesto ir rajono kultūrinės veiklos centru, čia kūrėsi nauji meno saviveiklos kolektyvai. 195 m. kultūros namų saviveiklininkai dalyvavo pirmoje po karo respublikinėje dainų šventėje. Nuo tada kupiškėnai buvo visų respublikinių ir pasaulio lietuvių dainų švenčių dalyviai. Susibūrė brandūs meno saviveiklos kolektyvai. Jiems vadovavo gabūs kolektyvų vadovai chorvedžiai: A. Driukas, V. Zinkevičius, V. Vesalauskienė, E. Mackelienė, R. Lukoševičius. Choreografai: F. Lukšys, R. Survilaitė, G. Ignatjeva, V. Augustavičienė, V. Sagulina, S. Kazlauskas, A. ir R. Andziuliai. Pučiamųjų orkestrų ir kaimo kapelų vadovai: J. Simaška, L. Vaitkus, J. Jašmanavičius, T. Raižė, D. Ilčiukas, R. Žadeikis, B. Glemža, R. Lukoševičius. Dramos mylėtojus būrė R. Morkūnas, I. Kurklietytė, D. Žadeikienė. Šiuose kultūros namuose 1966-9-1 įvyko teatralizuoto spektaklio premjera ,,Senovinės kupiškėnų vestuvės“ (režisierius P. Zulonas). Šis spektaklis pelnė išskirtinį Lietuvos žiūrovų, kultūros specialistų įvertinimą, buvo suvaidinta virš 66 spektaklių – tai išskirtinis kultūros reiškinys mūsų šalyje. Apie 1964 m. žiūrovų salė padidinta iki 39 vietų.

Nors 1975 m. prie kultūros namų buvo pristatytas priestatas su erdviu holu ir sanitariniais mazgais, tačiau išaugusių kultūros namų, rajoninės bibliotekos ir muziejaus poreikių pastatas nebetenkino. 1976-6-23 LTSR Ministrų Taryba potvarkiu Nr.42 pritarė Respublikinio tarpkolūkinių organizacijų susivienijimo iniciatyvai Kupiškyje pastatyti 4 vietų turinčią salę žiūrovams kultūros namus. Projektą paruošė Miestų statybos i-to Kauno filialas (arch. R. Kamaitis ir R. Ruškys). Naujieji kultūros namai kairiajame Kupos krante pradėti statyti 198 m. vasario mėnesį. Juos statė Kupiškio rajono tarpkolūkinė statybos organizacija. Paaiškėjus, kad darbai vyksta be TSRS Ministrų Tarybos leidimo (objekto sąmatinė vertė buvo daugiau kaip 1 mln. rublių), statyba buvo sustabdyta. Vėliau pavyko ją atnaujinti. Įrengti (pirmas toks atvejis LTSR) naujieji kultūros namai atidaryti 1983-12-3 (interjero autorius A. Kybrancas, vitražai E. Valiūtės, keramika A. Ličkutės ir A. Lauciaus, šviestuvai, sietynas – K. Simanonio). Senieji kultūros namai palikti bibliotekai.

1985 m. rajone buvo 4 zoniniai kultūros namai: Alizavos, Subačiaus, Skapiškio ir Šimonių bei 11 kaimo kultūros namų: Adomynės, Antašavos, Juodpėnų, Pyragių, Noriūnų, Rudilių, Migonių, Salamiesčio, Subačiaus mstl., Lukonių, Šepetos. Atkūrus nepriklausomybę, visoje respublikoje vyko klubinių įstaigų restruktūrizacija. 1999 m. rajoniniai kultūros namai tapo Kupiškio kultūros centru, o kaimo kultūros namai – laisvalaikio centrais. Iš pradžių Kupiškio kultūros centras tik metodiniame lygmenyje vadovavo kitoms klubinėms įstaigoms, tačiau Kupiškio rajono savivaldybės tarybai sujungus kultūros ir švietimo skyrius, kultūros centrui perėjo ir administracinio valdymo funkcijos.
                   Kupiškio r. kultūros namams vadovavo daugiau nei  3 žmonių. Ryškiausius pėdsakus paliko direktoriai: Sofija Skupienė (nuo 195 1 21), Algis Dirba (nuo 1953 9), Algis Indilas (nuo 1954 8 5), Algis Grubliauskas  (nuo 1955 12 9), Danielius Kazlauskas (nuo 1956 5 12), Stanislovas Stočkus (nuo 1957 1), Stasys Sasnauskas (nuo 1962 8 1), Aldona Grunskytė (nuo 1963 3 1), Zita Narvydienė (nuo 1963 11 5), Leonas Andrijauskas (nuo 1965 1 5), Edvardas Paulauskas (nuo 1966 3 24), Gražina Račinskaitė (nuo 1966 11 1), Gražina Ignatjeva (nuo 1969 4 1), Veronika Černeckaitė-Naruševičienė (nuo 197 12), Vidmantas Krapavickas (nuo 1971 9 1), Jerina Tamošiūnienė (1973 2 15-1975 1 1), Kazys Stančikas (1976 1 1-1976 8 2; 198 9 3-1984 2 1), Romas Laucius (1976 8 1-198 9), Vanda Samulionienė (1984 2 1-1998 6 29), Rapolas Lukoševičius ( 1998 6 29-214 4 19).

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu 1999 m. įsteigtas Kupiškio kultūros centras (Gedimino g. 4) ir jo filialai seniūnijose.

 

Jūsų įmonė?

Vietų / renginių paieška

Draugaukime KaVeikti.lt Facebook